Απαντάμε στα ερωτήματα σας

DNA Τεστ πατρότητας για ιδιωτική χρήση

  • Ποιότητα: Τα Εργαστήρια της DNAlogy είναι διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) (Αρ. πιστ. 892-2) κατά το πρότυπο ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ΙEC 17025:2017 για το σύνολο των DNA τεστ εξακρίβωσης βιολογικής συγγένειας (εξακρίβωση 1ου έως 6ου βαθμού συγγένειας) και για το σύνολο των δικανικών δοκιμών ανάλυσης DNA (ανίχνευση βιολογικού υλικού,  ανάλυση και ταυτοποίηση DNA) Παράλληλα, τα εργαστήρια της DNAlogy συμμετέχουν επιτυχώς στις ετήσιες διεθνείς δοκιμές ικανότητας της Γερμανικής Επιτροπής Ιχνών GEDNAP και στις ετήσιες ασκήσεις διεργαστηριακού ελέγχου του Διεθνούς Οργανισμού Δικανικής Γενετικής ISFG-GF και ISFG-ESWG (International  Society  for  Forensic  Genetics – Groupe Francophone) (International  Society  for  Forensic  Genetics – English Speaking Working Group ).
  • Υψηλά πρότυπα: Οι διαδικασίες που εφαρμόζονται στα εργαστήρια της DNAlogy για την ανάλυση των δειγμάτων είναι αυτοματοποιημένες και πραγματοποιούνται με τη χρήση ρομποτικών συστημάτων ελαχιστοποιώντας τον παράγοντα του ανθρώπινου λάθους και εξασφαλίζοντας γρήγορες, έγκυρες και οικονομικές αναλύσεις. Όλο το προσωπικό της DNAlogy, τόσο στο Διοικητικό όσο και στο Εργαστηριακό Τμήμα είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων ώστε να μπορείτε να είστε σίγουροι ότι τα δείγματά σας διαχειρίζονται με την απαιτούμενη υπευθυνότητα και επιστημονική εξειδίκευση, μέσα και έξω από το εργαστήριο.
  • Εχεμύθεια και διακριτικότητα: Στη DNAlogy, τα DNA τεστ πραγματοποιούνται με απόλυτη διακριτικότητα και εχεμύθεια και τα αποτελέσματα είναι άκρως εμπιστευτικά. Κατά την παραλαβή των δειγμάτων, αυτά σημαίνονται με έναν μοναδικό γραμμωτό κώδικα (barcode) ο οποίος τα ακολουθεί σε όλα τα στάδια της ανάλυσης, διατηρώντας έτσι την απόλυτη ανωνυμία τους.
  • Δειγματοληψία σάλιου: Η συλλογή του βιολογικού υλικού πραγματοποιείται με την απλή τριβή του εσωτερικού της παρειάς, με τη χρήση ειδικών αποστειρωμένων βαμβακοφόρων στειλεών. Σε αντίθεση με τη δειγματοληψία αίματος που είναι επώδυνη και επεμβατική, η δειγματοληψία σάλιου είναι μια απλή, γρήγορη, ανώδυνη και κυρίωςμη επεμβατική διαδικασία.
  • Αξιοπιστία: Χρησιμοποιώντας για τις αναλύσεις 17-41 διεθνώς αναγνωρισμένους γενετικούς δείκτες (STRs) και πραγματοποιώντας κάθε στάδιο της ανάλυσης με βάση τα διεθνή επιστημονικά πρότυπα και κανόνες, η DNAlogy εγγυάται την απόλυτη αξιοπιστία και εγκυρότητα στα αποτελέσματα που παραλαμβάνετε.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Η DNAlogy σας δίνει την δυνατότητα να πραγματοποιήσετε 2 διαφορετικά αλλά εξίσου αξιόπιστα DNA τεστ πατρότητας.

DNA Τεστ πατρότητας ιδιωτικής ισχύος όταν κάποιος αναζητά τη γενετική απόδειξη της πατρότητας ενός τέκνου για προσωπικούς λόγους. Η  λήψη βιολογικού υλικού μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στα εργαστήρια της DNAlogy από το προσωπικό του εργαστηρίου, είτε από εσάς στο χώρο σας, καθώς δεν απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ στη συνέχεια τα δείγματα αποστέλλονται σε εμάς. Η συμμετοχή της μητέρας στο DNA τεστ ιδιωτικής ισχύος είναι επιθυμητή αλλά προαιρετική. Μπορείτε να προμηθευτείτε το σετ δειγματοληψίας DNAlogyPatrotiskit® από το πλησιέστερο σε εσάς φαρμακείο του δικτύου μας ή μέσω του eshop μας.

DNA Τεστ πατρότητας με δικαστική ισχύ για τη νομική απόδειξη της πατρότητας ή τον αποκλεισμό αυτής. Στη περίπτωση αυτή η λήψη βιολογικού υλικού πραγματοποιείται απαραιτήτως από τους Δικαστικούς Πραγματογνώμονες του κέντρου μας (ή άλλο πιστοποιημένο από εμάς φορέα, π.χ. δικηγόρο, βιοπαθολόγο κ.α.). Αν πρόκειται για ανήλικο τέκνο η συμμετοχή της μητέρας είναι απαραίτητη. Η DNAlogy μπορεί να σας εκπροσωπήσει στα ελληνικά ή ευρωπαϊκά δικαστήρια για την επεξήγηση των αποτελεσμάτων αν αυτό απαιτηθεί, χάρη στη διεθνή επιστημονική ομάδα των Πραγματογνώμων της.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Το DNA κάθε ατόμου προέρχεται κατά 50% από το βιολογικό του πατέρα και κατά 50% από τη βιολογική του μητέρα. Σε κάθε DNA τεστ πατρότητας ελέγχονται τουλάχιστον 17 γενετικοί δείκτες και για κάθε γενετικό δείκτη, κάθε άτομο φέρει 2 αντίγραφα (αλληλόμορφα), ένα πατρικής και ένα μητρικής προέλευσης. Εφόσον κατά την εξέταση το τέκνο παρουσιάσει αλληλόμορφα τα οποία δεν ταυτοποιούνται με τον υποτιθέμενο πατέρα, τότε η πιθανότητα πατρότητας αποκλείεται πλήρως (100%). Εφόσον κατά την εξέταση το τέκνο παρουσιάσει αλληλόμορφα τα οποία ταυτίζονται με εκείνα του πατέρα, τότε η πιθανότητα πατρότητας υπολογίζεται μαθηματικά με βάση τη συχνότητα των συγκεκριμένων αλληλομόρφων στο γενικό πληθυσμό.Σε περίπτωση ταυτοποίησης της πατρότητας, η DNAlogy παραδίδει αποτελέσματα με πιθανότητα πατρότητας >99,99%.

Η έκθεση αποτελεσμάτων που θα παραλάβετε έχει συνταχτεί από τους ειδικούς πραγματογνώμονες των εργαστηρίων μας και περιλαμβάνει τα γενετικά προφίλ των συμμετεχόντων με βάση τα οποία προκύπτει το συμπέρασμα σχετικά με τον αποκλεισμό ή μη, της πατρότητας του υπό εξέταση πατέρα.

α) Αν σε όλους τους γενετικούς δείκτες παρατηρούνται κοινά γενετικά στοιχεία μεταξύ του τέκνου και του υπό εξέταση πατέρα, τότε η πατρότητα δεν μπορεί να αποκλειστεί και υπολογίζεται στατιστικά η πιθανότητα πατρότητας (>99,99%).

β) Αν υπάρχουν γενετικοί δείκτες (>3) στους οποίους δεν παρατηρούνται κοινά γενετικά στοιχεία μεταξύ του τέκνου και του υπό εξέταση πατέρα, τότε η πιθανότητα πατρότητας αποκλείεται πλήρως.

γ) Σε περίπτωση που δεν παρατηρούνται κοινά γενετικά στοιχεία σε ≤3 δείκτες, τότε εξετάζεται το ενδεχόμενο της μετάλλαξης με επανάληψη της εξέτασης και εξέταση επιπλέον γενετικών δεικτών Ανάλογα με τα αποτελέσματα, είτε αποκλείεται πλήρως η πατρότητα είτε υπολογίζεται στατιστικά η πιθανότητα πατρότητας λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα των μεταλλάξεων που παρατηρούνται

Η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων που παραδίδει η DNAlogy είναι 100%. Χρησιμοποιώντας για τις αναλύσεις από 17 έως 41 γενετικούς δείκτες (STRs), ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε υπόθεσης, και πραγματοποιώντας κάθε στάδιο της ανάλυσης με βάση τα διεθνή πρότυπα, η DNAlogy  εγγυάται την απόλυτη αξιοπιστία στα αποτελέσματα που παραλαμβάνετε.

Ναι, αρκεί να υπάρχει βιολογικό υλικό (πχ ιστός) ή κάποιο αντικείμενο πάνω στο οποίο θα μπορέσουμε να ανιχνεύσουμε και να απομονώσουμε το DNA του ατόμου που θέλουμε να εξετάσουμε. Τέτοια αντικείμενα θα μπορούσαν να είναι μια οδοντόβουρτσα, ρούχα, εσώρουχα, αποτσίγαρα, χειρόγραφες σημειώσεις, τρίχες με τη ρίζα τους, νύχια, βιοψίες, κ.α. ή ακόμα και οστά.

Αν δεν υπάρχει στην κατοχή της οικογένειας δείγμα με το βιολογικό υλικό του υποτιθέμενου πατέρα, το DNA τεστ πατρότητας μπορεί να πραγματοποιηθεί εμμέσως, με την εξέταση συγγενικών προς τον πατέρα ατόμων (DNA τεστ συγγένειας αδερφών/ παππού-γιαγιάς/ θείου-θείας κτλ.).

To DNA τεστ πατρότητας μπορεί να πραγματοποιηθεί με απόλυτη ασφάλεια στο βρέφος αμέσως μετά τη γέννησή του καθώς η λήψη βιολογικού υλικού πραγματοποιείται στο εσωτερικό της παρειάς με αποστειρωμένο βαμβακοφόρο στειλεό. Η στοματική κοιλότητα του βρέφους πρέπει να είναι καθαρή από μητρικό ή άλλο γάλα, μηκώνιο και αμνιακό υγρό.

Ναι. Κάθε συμμετέχων μπορεί να προμηθευτεί το DNAlogyPatrotiskit® από το πλησιέστερο σε αυτόν φαρμακείο ή να επικοινωνήσει με τα εργαστήριά μας προκειμένου να του σταλεί από εμάς στη διεύθυνση που επιθυμεί. Αφού πραγματοποιήσουν τις δειγματοληψίες τους, οι συμμετέχοντες θα αποστείλουν χωριστά το δείγμα τους στο εργαστήριο για ανάλυση.

Η συμμετοχή της μητέρας στο DNA τεστ πατρότητας δε μεταβάλλει το αποτέλεσμα αλλά αυξάνει την ακρίβειά του. Αυτό συμβαίνει επειδή το DNA του παιδιού μπορεί να αποδοθεί ολόκληρο και στους 2 γονείς αντί της κατά το ήμισυ ταυτοποίησης που πραγματοποιείται στη σύγκριση μεταξύ πατέρα και παιδιού.
Στα DNA τεστ με νομική ισχύ η συμμετοχή της μητέρας είναι απαραίτητη ενώ στα ιδιωτικά DNA τεστ η συμμετοχή της είναι επιθυμητή αλλά προαιρετική.

Όταν 2 άτομα με βιολογική συγγένεια μεταξύ τους (αμφιθαλή αδέρφια ή πατέρας-τέκνο) διεκδικούν την πατρότητα του ίδιου τέκνου, υπάρχει περίπτωση να προκύψουν ψευδώς θετικά αποτελέσματα καθώς τα άτομα αυτά εμφανίζουν μεγάλο βαθμό ομοιότητας στο γενετικό τους υλικό. Αν υπάρχει πιθανότητα ο βιολογικός πατέρας ενός τέκνου να είναι συγγενής 1ου ή 2ου βαθμού με τον εξεταζόμενο πατέρα, αυτή η πιθανότητα θα πρέπει να αναφερθεί στο εργαστήριο, ώστε να επιλεγεί η καταλληλότερη προσέγγιση για την ασφαλή επίλυση της υπόθεσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις προτείνονται οι παρακάτω επιλογές:

Επιλογή 1: Εξέταση και των δύο συγγενικών ατόμων ως προς την πιθανότητα πατρότητας ή/και της μητέρας του τέκνου.

Επιλογή 2: Μελέτη μεγαλύτερου αριθμού γενετικών δεικτών του υπό εξέταση πατέρα ή/και της μητέρας του τέκνου, αν το άλλο άτομο δεν είναι διαθέσιμο

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τους πραγματογνώμονες των εργαστηρίων μας.

Το DNAlogy-Patrotis-kit® μπορείτε να το προμηθευτείτε με τρεις τρόπους:

1. Βρείτε το Πλησιέστερο Φαρμακείο του δικτύου μας στο οποίο πωλείται το σετ δειγματοληψίας.

2. Παραγγείλετε το σετ δειγματοληψίας μέσω του e-shop μας.

3. Επισκεφθείτε τα εργαστήρια της DNAlogy στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 98 στη Γλυφάδα για να πάρετε το σετ και να μιλήσετε με τους επιστήμονες/πραγματογνώμονές μας.

Η διαδικασία της σιελογόνου δειγματοληψίας είναι απλή, γρήγορη, ανώδυνη και μη επεμβατική. Κάθε συσκευασία περιέχει βαμβακοφόρους στειλεούς για 2 άτομα. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Τα αποτελέσματά σας θα είναι έτοιμα σε 5-7 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα παραλαβής των δειγμάτων. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε την EXPRESS διαδικασία και να παραλάβετε τα αποτελέσματά σας σε 2-3 εργάσιμες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, για την έναρξη των αναλύσεων είναι απαραίτητη η προκαταβολή του 50% του συνολικού κόστους.

Όχι. Το DNAlogyPatrotiskit® προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά στο δικαστήριο ή να έχουν οποιαδήποτε νομική ισχύ καθώς η διαδικασία δεν περιλαμβάνει. την ταυτοποίηση των συμμετεχόντων από τους ειδικούς πραγματογνώμονες των εργαστηριών μας. Επικοινωνήστε με τα εργαστήριά μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το DNA τεστ πατρότητας με νομική ισχύ.

Ο Μύθος: Έως και σήμερα κυριαρχεί η λανθασμένη αντίληψη πως το αίμα είναι πιο αξιόπιστο στις εξετάσεις DNA για την εξακρίβωση της βιολογικής συγγένειας. Αυτό δεν είναι παρά ένας μύθος ο οποίος έχει εσφαλμένα διαδοθεί λόγω της χρήσης του αίματος στις κλασικές μικροβιολογικές εξετάσεις.

Η Αλήθεια: Όλα τα κύτταρα του οργανισμού (εξαιρουμένων των ερυθρών αιμοσφαιρίων που δεν έχουν πυρήνα) περιέχουν την ίδια γενετική πληροφορία. Είτε χρησιμοποιήσουμε αίμα είτε σάλιο, είτε οποιοδήποτε άλλο ιστό ή έκκριση του ανθρώπινου σώματος (τρίχες, νύχια, σωματικές εκκρίσεις), το αποτέλεσμα μιας εξέτασης DNA είναι το ίδιο αξιόπιστο.

Πλεονεκτήματα της χρήσης σάλιου: Στη DNAlogy αναπτύξαμε και χρησιμοποιούμε για όλες τις γενετικές αναλύσεις, ένα καινοτόμο πρωτόκολλο εξαγωγής DNA από δείγματα παρειακού επιχρίσματος προσφέροντας έτσι μια διαδικασία δειγματοληψίας απλή, γρήγορη, ανώδυνη, μη επεμβατική και με μεγάλη ευκολία μεταφοράς και συντήρησης των δειγμάτων (>20 χρόνια, θερμοκρασία δωματίου). Η λήψη παρειακού επιχρίσματος δεν απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό και μπορεί να πραγματοποιηθεί από τους συμμετέχοντες στο χώρο τους.

Γενικά, δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός από τη συλλογή των δειγμάτων μέχρι την ανάλυσή τους, αρκεί να ακολουθήσετε τις βασικές οδηγίες συλλογής και φύλαξής τους. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποφεύγετε την επαφή με τα δείγματα με γυμνά χέρια και να διατηρείτε τα δείγματα μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία, τις υψηλές θερμοκρασίες και την υγρασία. Για τα δείγματα που είναι υγρά, ακολουθήστε τη διαδικασία στεγνώματος . Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και φύλαξη των δειγμάτων, πατήστε εδώ ή επικοινωνήστε με την ομάδα των πραγματογνωμόνων μας.

Ένα DNA τεστ πατρότητας ιδιωτικής ισχύος στο οποίο έχει πραγματοποιηθεί σιελογόνος δειγματοληψία και στους 2 συμμετέχοντες (πατέρα και παιδί) στοιχίζει 299 ευρώ και υπάρχουν 2 επιλογές να το προμηθευτείτε :

Α) Από τα συνεργαζόμενα Φαρμακεία : 29 ευρώ στοιχίζει η αγορά του σετ δειγματοληψίας DNAlogy-Patrotis-kit® στο φαρμακείο και 270 ευρώ η ανάλυση των δειγμάτων στα εργαστήριά μας.

Β) Από το eshop : Παραγγείλετε το σετ δειγματοληψίας μέσω του e-shop και παραλάβετε το σετ δειγματοληψίας DNAlogyPatrotiskit® την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η τιμή μεταβάλλεται αν στο τεστ πατρότητας προστεθούν κι άλλοι συμμετέχοντες ή χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά δείγματα (νύχια, τρίχες, οδοντόβουρτσες, τσίχλες κτλ.)

Χρειάζεστε τεστ πατρότητας για νομική χρήση; Πατήστε εδώ.

Στις περιπτώσεις όπου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σιελογόνος δειγματοληψία (π.χ. άτομα που δεν βρίσκονται εν ζωή,.) μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά δείγματα τα οποία φέρουν το βιολογικό υλικό του ατόμου που θέλουμε να ελεγχθεί. Τέτοια δείγματα είναι οδοντόβουρτσες, νύχια, ρούχα, εσώρουχα, αποτσίγαρα, τσίχλες, ποτήρια, μαχαιροπίρουνα, χαρτομάντιλα, βιοψίες, οστά, χειρόγραφες σημειώσεις κ.α. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συλλογής των εναλλακτικών δειγμάτων πατήστε εδώ ή επικοινωνήστε με την ομάδα των πραγματογνωμόνων μας.

Μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος πατρότητας

Ο μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος πατρότητας περιλαμβάνει τη λήψη βιολογικού υλικού του εμβρύου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μέσω του αίματος της μητέρας, αντικαθιστώντας παλαιότερες επεμβατικές και επικίνδυνες δειγματοληψίες όπως η αμνιοπαρακέντηση. Η μέθοδος αυτή είναι απόλυτα ασφαλής για το έμβρυο και τη μητέρα. Ο έλεγχος πραγματοποιείται με τη μέθοδο ανίχνευσης μονονουκλεοτιδικών πολυμορφισμών (SNP – Single Nucleotide Polymorphisms).

Ο μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος πατρότητας πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης με μια απλή αιμοληψία της μητέρας. Στο αίμα της μητέρας κυκλοφορεί γενετικό υλικό του εμβρύου, το οποίο μπορεί να διαχωριστεί από το γενετικό υλικό της μητέρας και να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο πατρότητας. Για τη διενέργεια του τεστ απαιτείται δείγμα και του πατέρα προς σύγκριση.

Η μέθοδος ανίχνευσης μονονουκλεοτιδικών πολυμορφισμών (SNP – Single Nucleotide Polymorphisms) που χρησιμοποιείται για τον .μη επεμβατικό προγεννητικό έλεγχο πατρότητας, αποτελεί μέθοδο υωηλής τεχνολογίας η οποία προσφέρει την απόλυτη εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. Στην περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, η πιθανότητα πατρότητας αποκλείεται πλήρως, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, η πατρότητα ταυτοποιείται με πιθανότητα >99%.

Ο συχνότερος λόγος για την πραγματοποίηση ενός DNA τεστ πατρότητας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, είναι η εξάλειψη των αμφιβολιών σχετικά με τον βιολογικό πατέρα του τέκνου, ενώ η γνώση αυτή μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη διευθέτηση νομικών ζητημάτων και την απόκτηση κοινωνικών προνομίων..

Η μέθοδος ανίχνευσης μονονουκλεοτιδικών πολυμορφισμών (SNP – Single Nucleotide Polymorphisms) που χρησιμοποιείται για τον .μη επεμβατικό προγεννητικό έλεγχο πατρότητας, αποτελεί μέθοδο υωηλής τεχνολογίας η οποία προσφέρει την απόλυτη εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. Στην περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, η πιθανότητα πατρότητας αποκλείεται πλήρως, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, η πατρότητα ταυτοποιείται με πιθανότητα >99%.

Τα αποτελέσματα από τον προγεννητικό έλεγχο πατρότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο δικαστήριο με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει η ταυτοποίηση των συμμετεχόντων από τους ειδικούς πραγματογνώμονες των εργαστηρίων μας. Η συμμετοχή της μητέρας στο τεστ θεωρείται απαραίτητη για την ταυτοποίηση του εμβρύου μέσω του ελέγχου της μητρότητας.

Καμία. Τα αποτελέσματα του τεστ περιλαμβάνουν αποκλειστικά τις πληροφορίες που προκύπτουν στα πλαίσια ελέγχου της πατρότητας, δηλαδή τα γενετικά προφίλ των συμμετεχόντων (με ή χωρίς αναφορά του φύλου) και την πιθανότητα της πατρότητας.

Γενικές Πληροφορίες

Στη DNAlogy πραγματοποιούνται DNA τεστ ταυτοποίησης της βιολογικής συγγένειας μέχρι και 6ου βαθμού: DNA τεστ πατρότητας μητρότητας, αδερφών διδύμων, παππού-γιαγιάς, θείου-θείας κτλ. Τα εργαστήριά μας διαθέτουν όλα τα σύγχρονα επιστημονικά εργαλεία τελευταίας τεχνολογίας, που επιτρέπουν την επίλυση και των πιο πολύπλοκων υποθέσεων εξακρίβωσης βιολογικών δεσμών.

Παράλληλα, μπορούν να μελετηθούν όλα τα είδη πειστηρίων που θα συλλεχτούν στα πλαίσια ερευνών (εγκληματολογικά πειστήρια, οδοντόβουρτσες, νύχια, αποτσίγαρα, ρούχα, εσώρουχα κτλ) για την ανίχνευση βιολογικού υλικού και τον προσδιορισμό της φύσης του (σάλιο, αίμα, σπέρμα) καθώς και για τη γενετική ταυτοποίησή  του στα πλαίσια ιδιωτικών ή δικαστικών/ποινικών υποθέσεων.

Το DNA του κάθε ανθρώπου είναι η βάση της ύπαρξής του, το πρόγραμμα που θα ακολουθηθεί για τη δημιουργία της ζωής

Το DNA κάθε ανθρώπου είναι μοναδικό και τον ξεχωρίζει από οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο. Ανάμεσα στις περιοχές των γονιδίων που κωδικοποιούν τα φυσικά μας χαρακτηριστικά και μοιάζουν μεταξύ των ανθρώπων, υπάρχουν ακωδικοποίητες περιοχές που δε φέρουν καμία πληροφορία και οι οποίες παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα πολυμορφισμού. Μελετώντας 17 – τουλάχιστον – τέτοιες περιοχές, μπορούμε να δημιουργήσουμε το «Γενετικό Προφίλ» ενός ατόμου που του προσφέρει τη μοναδικότητά του στη γη.

→ Για τη δημιουργία ενός μοναδικού γενετικού προφίλ απαιτείται η μελέτη διεθνώς αναγνωρισμένων γενετικών δεικτών..

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

OXI! Η DNAlogy δε δίνει καμία πληροφορία σε τρίτα άτομα χωρίς τη δική σας άδεια ή εντολή. Τα δείγματά σας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τη διενέργεια των αναλύσεων που περιγράφονται στη φόρμα εντολής την οποία συμπληρώνει ο πελάτης και μετά την παρέλευση 2 μηνών καταστρέφονται τόσο τα αποτελέσματα όσο και τα δείγματα που τυχόν έχουν απομείνει.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την παρέλευση των 2 μηνών δεν είναι δυνατή η ανάκτηση των αποτελεσμάτων σας ή/και των δειγμάτων σας.