ΕUROPEAN CENTER FOR GENETICS & DNA IDENTIFICATION

LABORATORY PRESENTATION
Virtual Tour
Instructions
INSTRUCTIONS FOR BUCCAL CELL COLLECTION: DNALOGY-KIT
39352129

In the course of sampling, DNAlogy offers you free-of charge the DNAlogy-kit including the sterilized cotton swab, sampling instructions and a consent/order form for the applicant.
The aim of sampling is to collect as many cheek cells as possible and to transfer them to the sterilized cotton swab, which is going to protect DNA until its transfer to our laboratory.
Attention: Avoid any contact with the cotton tip end of the swabs.
Do not eat, drink or smoke for at least 30 minutes before sampling.
For the sampling procedure, each individual should use 2 swabs.

Step 1
Label the swabs with a unique identifying name and sampling date.

Step 2
Carefully open the sterile swab packaging holding the red plastic applicator end and remove the swab from the packaging.

Step 3
Sampling: Rub the cotton tip of the swab firmly against the inside of both cheeks several times (20-30 seconds) in each direction.

Step 4
Air dry the swabs for at least 1 hour at room temperature while keeping them protected from any source of contamination. When dry, place the swabs back in their packaging. Repeat the steps 1-4 with the second swab

Step 5
Send the swabs back to DNAlogy along with the completed questionnaire (consent and order form) by using the reply envelope.

LABORATORY PRESENTATION
Παρουσίαση Εργαστηρίων DNAlogy
39355391
Παρουσίαση Εργαστηρίων DNAlogy
Εγκληματολογικό Εργαστήρι
226425306
1ο Πανελλήνιο Forum Δικηγορικού Επαγγέλματος στο Ζάππειο Μέγαρο 2014
«Επιστημονική διαχείριση της σκηνής του εγκλήματος ΙΙ – Ευρήματα vs Μαρτυρίες»
226424534
2o Πανελλήνιο Forum Δικηγορικού Επαγγέλματος, Ζάππειο Μέγαρο 2017